Algemene Voorwaarden Filica

Versie: februari 2022

Deze algemene voorwaarden horen bij het abonnement dat de aanbieder afneemt op www.filica.nl voor het publiceren van content. Hierin staan de afspraken beschreven tussen de aanbieder en de ondernemer Filica.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Aanbieder: (rechts)persoon, niet zijnde een consument, die een overeenkomst heeft gesloten met Filica voor de publicatie van content. 

Aangeleverde content: beeld-, tekst- en filmmateriaal die in digitale vorm door aanbieder aangeleverd zijn en op de website worden getoond.

Abonnement: de overeenkomst tussen ondernemer en aanbieder voor de publicatie van content op de website, door het kiezen van een abonnement via de website, in combinatie met deze algemene voorwaarden.

Algemene Gegevens: openbare gegevens die op de website worden getoond. Zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en website van een zorginstelling, een link naar het kwaliteitsverslag op de eigen website van de zorginstelling (indien beschikbaar) en type zorgvraag.

Dag: kalenderdag

De website: www.filica.nl

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de aanbieder of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Ondernemer: Filica, met de website www.filica.nl, ingeschreven bij KVK Leeuwarden.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de aanbieder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat aanbieder en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Filica, postadres aan de Westersingel 24 te Leeuwarden,

e-mailadres: info@filica.nl

KVK nummer: 01181997

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en aanbieder.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de aanbieder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de aanbieder zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de aanbieder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de aanbieder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de aanbieder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de aanbieder mogelijk te maken.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de aanbieder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de aanbieder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de aanbieder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de aanbieder de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de aanbieder elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de aanbieder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Door het aanvragen van een abonnement op de website en het invullen van de gegevens, bevestigt de aanbieder gemachtigd te zijn om de overeenkomst aan te gaan.

ARTIKEL 6 – ACCOUNT OP FILICA EN AANLEVEREN CONTENT

 1. De ondernemer stelt de aanbieder een digitaal account beschikbaar. Via dit account kan de aanbieder content uploaden.
 2. In geval van misbruik kan de ondernemer de aanbieder toegang tot een account ontzeggen.
 3. Het wachtwoord zal niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
 4. Aangeleverde content moet voldoen aan de wet en brengt op geen enkele wijze schade toe aan de website, aan de ondernemer of aan derden. Aanbieder vrijwaart de ondernemer volledig van aansprakelijkheid in het geval derden (menen) schade (te) lijden door content.
 5. Aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de aangeleverde content die is ingevoerd via het account.  
 6. Als de aangeleverde content niet meer actueel is, dan past aanbieder die content zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week aan.

ARTIKEL 7 - RECHTEN OP CONTENT 

 1. Tenzij anders is overeengekomen rusten alle (gebruiks)rechten op tekstelementen van content bij de ondernemer. Voor zover wettelijk toegestaan, draagt aanbieder hierbij alle nu bestaande en toekomstige (gebruiks)rechten op tekstelementen van content over aan de ondernemer.
 2. Aanbieder vrijwaart ondernemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten. 
 3. De ondernemer is gerechtigd de aangeleverde content te controleren, maar zal dit niet in alle gevallen doen.
 4. De ondernemer is gerechtigd om content te verwijderen, indien deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen of technische specificaties. 
 5. Aanbieder staat ervoor in dat de ondernemer onbeperkte en niet aan enig territoir gebonden licentie krijgt tot het gebruik van alle overige content waarvan de intellectuele-eigendomsrechten rusten bij aanbieder of bij een derde. 
 6. Aanbieder geeft ondernemer toestemming om content of delen daarvan aan derden te verstrekken. 
 7. De rechten op de databank van ondernemer met daarin alle content rusten bij de ondernemer.  

ARTIKEL 8 - NAKOMING OVEREENKOMST, LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Hoewel de ondernemer hoge kwaliteit en continuïteit nastreeft, kan de ondernemer niet garanderen dat de website continue bereikbaar is, vanwege eventuele storingen of onderhoud. Ook is de ondernemer niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in data die op de website vermeld wordt. Een eenvoudige manier om bewerkingen voor te stellen door aanbieders en bezoekers van de website draagt bij om ervoor zorgen dat onjuistheden zo min mogelijk voorkomen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

 1. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De ondernemer kan de prijzen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigen. Een eventuele prijswijziging wordt drie maanden tevoren via de website aangekondigd. De aanbieder heeft het recht om binnen één maand na de prijswijziging het abonnement te beëindigen, met een opzegtermijn van één maand, voorzover de prijsstijging meer dan de op dat moment meest recente door het CBS vastgestelde consumentenprijsindex op jaarbasis bedraagt.
 4. De aanbieder ontvangt van de ondernemer een factuur per kwartaal, die per e-mail wordt verstuurd.

ARTIKEL 10 - BETALING

 1. De betaling kan zowel via bankbetaling als via automatische incasso worden voldaan.
 2. De bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de aanbieder de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De aanbieder heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de aanbieder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de aanbieder een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. Bij het uitblijven van betaling kan de ondernemer de dienstverlening tijdelijk opschorten.

ARTIKEL 11 - DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING 

 1. De overeenkomst (het abonnement) wordt aangegaan voor de minimale duur van drie maanden. Na verloop van deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden tot wederopzegging.  
 2. De aanbieder kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen voorafgaand aan de nieuwe termijn, met een opzegtermijn van een maand. 
 3. De aanbieder kan het abonnement aanpassen of opzeggen door het sturen van een e-mail aan info@filica.nl

 ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Afgezien van opzet of grove schuld aan de kant van de ondernemer, is de ondernemer slechts aansprakelijkheid voor directe schade en/of kosten van de aanbieder (derhalve uitgezonderd vervolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, reputatieschade, etc.) indien deze schade is ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, en wel tot aan een maximumbedrag dat gelijk is aan het meest recente door aanbieder aan de ondernemer betaalde jaarbedrag van het abonnement. Ieder andere vorm van aansprakelijkheid van de ondernemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. Eventuele klachten kunnen door de aanbieder voorgelegd worden aan de ondernemer via info@filica.nl.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de aanbieder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door de ondernemer gedurende de looptijd van de overeenkomst. De gewijzigde versie wordt vóór ingangsdatum via de website bekendgemaakt.
 4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de aanbieder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Terug naar boven